Dobrodošli posjetilac! [ Registrujte se | Prijava

Poštovanjem i povjerenjem do uspjeha

Sertifikacije

SERTIFIKACIJA: CE znak, ISO, FSC CoC, PEFC COC i ENplus standardi (uvođenje i priprema)

CE znak

Naše usluge u oblasti certifikacije proizvoda i organizacija uvodimo i proširujemo po osnovu zahtjeva klijenata. Usluge iz ove oblasti provodi tim sertifikovanih i kompetentnih konsultanata i auditora.

CE je skraćenica od Conformité Européenne i za razliku od standarda koji govore o kvalitetu proizvoda, CE znak (CE mark) je obavezan i odnosi se na bezbjednost upotrebe Vašeg proizvoda u zemljama članicama EU.

Zemlje članice Evropske unije su svojim zakonskim propisima i drugim mjerama želile da se osiguraju da se na tržište EU plasiraju i u upotrebi nađu samo oni proizvodi koji ne ugrožavaju bezbjednost, život i zdravlje ljudi, svojinu, životnu sredinu ili neke druge interese od javnog značaja. U tom smislu, donijete su direktive koje postavljaju bitne zahtjeve koje moraju ispuniti proizvodi. Ti zahtjevi određuju tehničke karakteristike (specifikacije) koje proizvodi moraju imati a koje utiču ili mogu uticati na gore pomenute aspekte. Tehničke specifikacije o usaglašenosti proizvoda sa bitnim zahtjevima, koje postavljaju direktive, date su u harmonizovanim standardima.

Proizvodi bez CE znaka ne mogu se naći na tržištu EU!

CE znak je legitimacija za izvoz sledećih proizvoda:

Igračke Neautomatski uređaji i oprema za mjerenje težine
Građevinski materijal Fitnes oprema
Jednostavna oprema pod pritiskom Liftovi
Radio i telekomunikaciona oprema Zaštitna oprema za rad u eksplozivnim atmosferama
Medicinski uređaji Mjerni instrumenti
Mašine Medicinska oprema
Oprema za ličnu zaštitu Nautička oprema
Satelitska oprema Električni uređaji
Gasni uređaji Parni kotlovi
Oprema koja radi sa visokim pritiskom Civilni eksploziv
Razni uređaji Rashladna oprema

Uvođenje CE znaka je dosta olakšalo izvoz pomenutih proizvoda iz zemalja koje nisu članice Evropske unije. Nekad je bilo neophodno dobiti sertifikate za svaku pojedinačnu zemlju, dok je uvođenjem CE znaka dovoljno samo jednom proći neophodne testove i postupak sertifikacije, kako bi roba imala prohodnost u svim zemljama Evropske unije.

Znak CE mora da stoji na samom proizvodu ili, ako to priroda proizvoda ne dozvoljava, na pakovanju, kao i na pratećoj dokumentaciji. Znak mora da bude lako uočljiv, razgovijetan i čitljiv. Ukoliko drugačije nije određeno, znak mora biti veličine minimum 5 milimetara.

Uvođenje CE znaka

Pri uvođenju CE znaka, preduzeće može da koristi sopstvene resurse i pripremi dokaze treće strane (tehničku i drugu dokumentaciju, sprovede ispitivanje) da je proizvod u skladu sa odgovarajućom direktivom za određeni tip proizvoda. Međutim, kako je procedura dosta komplikovana, preduzeća se najčešće odlučuju da potraže pomoć konsultantskih kuća. Provjera usaglašenosti proizvoda sa propisanim standardima ponekad ne zahtjeva učešće ovlašćenog tijela (Notified body), ali u većini slučajeva je neophodno. Provjera se vrši u skladu sa Direktivom Savjeta 93/465/EEC kojom je obuhvaćeno 8 modula:

A – Interna kontrola proizvodnje
B – EU tipsko ispitivanje proizvoda
C – Usaglašenost proizvoda sa direktivom za respektivni tip proizvoda
D – Obezbjeđenje kvaliteta proizvodnje
E – Obezbjeđenje kvaliteta proizvoda
F – Verifikacija proizvoda
G – Pojedinačna verifikacija proizvoda
H – Potpuno obezbjeđenje kvaliteta

Preduzeće ne mora za svaki tip proizvoda da prolazi kroz svaki od navedenih modula. Proces provjere usaglašenosti za neke jednostavnije proizvode (npr. sijalice) obuhvata samo neke od koraka.

Prema pravilima, proizvođač mora u potpunosti da sprovede sljedeće neophodne mjere:

Da osigura da proizvodni proces obezbjeđuje usaglašenost proizvoda sa odgovarajućom direktivom (sistem kvaliteta),

Da kompletira tehničku dokumentaciju o projektovanju, proizvodnji i funkcionisanju proizvoda, na službenom jeziku zemalja članica,

Da sastavi EC Deklaraciju, koja treba da sadrži sve relevantne podatke o usaglašenosti sa direktivom po kojoj je izdata, podatke o proizvodu, proizvođaču, njegovom ovlašćenom predstavniku, sertifikacionom tijelu, kao i upućivanju na standarde i druga normativna dokumenta.

Utvrđivanje usaglašenosti se u načelu odnosi na proizvod, proces proizvodnje, uslugu, sistem kvaliteta i sistem životne sredine. Usaglašenost proizvoda sa tehničkim propisima, standardima i specifikacijama, dokazuje se izjavom isporučioca, izvještajem o ispitivanju u akreditovanoj laboratoriji, kao i izvještajem kontrolne organizacije i sertifikatom o usaglašenosti sertifikacionog tijela.

ISO sertifikacija

ISO 9001:2000 sertifikat je jedini međunarodno priznat dokaz kvaliteta koji izdaje nezavisno međunarodno sertifikaciono tijelo.

Implementacija Sistema menadžmenta kvalitetom ima izuzetan strateški značaj za sve vidove poslovanja. U tom smislu,  standard ISO 9001:2015 je primjenljiv na sve organizacije nezavisno od tipa, veličine, proizvodne ili uslužne djelatnosti i jedini se može koristiti za sertifikaciju menadžmenta u poslovnom svijetu. Proces sertifikacije započinje tako što sistem menadžmenta kvaliteta – QMS (Quality Management System) mora biti u potpunosti dokumentovan, provjeren i odobren od strane menadžmenta, a potom implementiran u organizaciji.

QMS sadrži:

 • poslovnik kvaliteta – opis načina zadovoljenja zahtjeva ISO 9001:2015,
 • procese – opisi aktivnosti kroz sve procesne faze,
 • procedure kvaliteta –  metodi upravljanja procesima,
 • radne instrukcije – uputstva za obavljanje individualnih zadataka i aktivnosti.

Nakon što su standardni uspješno implementirani u samoj organizaciji, sertifikaciju ISO 9001:2015 izvršava nezavisno međunarodno sertifikaciono tijelo. Sertifikacija predstavlja eksternu kontrolu, nakon čijeg pozitivnog izvještaja slijedi izdavanje sertifikata za kvalitet koji se obnavlja na godišnjem nivou.

FSC™

FSC™ (Forest Stewardship Council) je nezavisna, nevladina i neprofitnaorganizacija uspostavljena s ciljem promovisanja odgovornog upravljanja svjetskim šumama. Jedan od zadataka FSC organizacije je uspostava standarda čijom primjenom se osigurava promocija ekološki odgovornog, društveno korisnog i ekonomski održivog upravljanja svjetskim šumskim resursima. Osnovna ideja je da se uz pomoć podizanja ekološke svijesti potrošača potakne trajno upravljanje šumama uz poštovanje ekoloških, socijalnih, ekonomskih, kulturnih i duhovnih potreba sadašnjih i budućih naraštaja.

FSC CoC (chain of custody) certifikacija predstavlja potvrđivanje lanca brige za održivi razvoj svjetskih šumskih resursa, šumskih ekosistema, a time i ekološke ravnoteže planete uopšte. Lanac brige prati FSC certificirani materijal kroz proizvodni proces od šume do potrošača uključujući sve međustadije i svi vlasnici u proizvodnom lancu moraju biti nosioci FSC certifikata da bi se konačni finalni proizvod mogao označiti propisanim FSC oznakama. Takve oznake predstavljaju poveznicu između odgovorne proizvodnje i potrošnje odnosno omogućuju potrošačima da donesu odluku o društveno-ekološki odgovornoj kupovini.

Potrošači sve više tragaju za proizvodima koji su proizvedeni u skladu sa ekološkim i društvenim kriterijumima. Kada predstavljaju svoj FSC logo, kompanije time dokazuju da drvo koje koriste potiče od šuma koje su gajene na održiv način. Sertifikovane kompanije mogu postaviti svoj FSC logo direktno na proizvod i mogu ga koristiti za potrebe oglašavanja i marketinga.

FSC je osnovana kao svjetska nezavisna i neprofitabilna organizacija 1993. godine od strane različitih tijla koja se bave životnom sredinom i kompanija koje su aktivne u šumarstvu i drvnoj industriji. FSC je organizacija koja se finansira od svog članstva, a članovi mogu biti bilo fizička lica ili pravni subjekti.

Ciljevi

Procedura sertifikacije je namijenjena kako bi pomogla da kultivacija šuma bude

 • Ekološki usaglašena
 • Socijalno prihvatljiva
 • Ekonomski održiva

i kako bi se unaprijedile mogućnosti za promociju drvne građe koja je proizvedena na ekološki i društveno ispravan način.

Ciljna grupa

 • Pilane
 • Drvoprerađivačka industrija
 • Drvna industrija i trgovina
 • Papirna industrija i trgovina
 • Izdavačke kuće i štamparije

Zahtjevi

FSC je definisao 10 principa za sertifikaciju šuma (FSC Forest Management FM), koji su važeći u čitavom svijetu. Između ostalog, sledeće tačke  čine osnovu:

 • Usaglašenost sa zakonima i FSC principima, usaglašenost sa zakonima struke i zaštitom zdravlja
 • Poštovanje prava vlasništva
 • Nastojanje da se održi, sačuva i zaštiti dobar odnos sa lokalnim stanovništvom
 • Održavanje visokog stepena kvaliteta drveta i drvne građe
 • Princip regeneracije
 • Planiranje i kontrola dokumentacije
 • Čuvanje zaštitnih šuma
 • Očuvanje bioloških raznolikosti

Sertifikacija u skladu sa FSC CoC zahtjeva sljedeće:

 • Dokumentovani sistem kontrole
 • Potvrdu prijema robe
 • Razdvajanje i/ili obilježavanje sertifikovane od nesertifikovane robe
 • Označavanje bezbjednih proizvoda
 • Identifikacija sertifikovane robe za otpremu

Nakon uspješne sertifikacije, FSC CoC sertifikat se izdaje na 5 godina. Svake godine, će se sprovodit nadzorni audit. FSC sertifikat je međunarodno prepoznat.

Proces certifikacije se realizuje u dvije faze:

 • Pripremu preduzeća za  FSC CoC sertifikaciju provodi konsultant kroz usklađivanje oganizacije sa zahtjevima relevantnih standarda (implementacija zahtjeva relevantnih standarda).
 • Certifikacijsku provjeru provodi kreditovano Certifikacijsko tijelo.

PEFC CoC

Kako bi se osigurala garancija da proizvodi od drveta i drvna masa(sirovina) zasnivaju na održivim šumama, PEFC promoviše sertifikaciju lanca potražnje.

Sertifikat o lancu čuvanja objašnjava zahtjeve za praćenje sertifikovanog materijala od šume do finalnog proizvoda kako bi se osiguralo da drvo sadržano u proizvodu ili proizvodnoj liniji potiče od sertifikovanih šuma.

PEFC sertifikacija lanca snabdijevanja je od suštinskog značaja za kompanije da implementiraju i demonstriraju etičko poslovno ponašanje, i potrošači  koji donose odluke o kupovini.

Da bi se proizvod kvalifikovao za sertifikaciju, svi subjekti duž lanca snabdjevanja moraju posjedovati certifikat PEFC Chain of Custody. Tek tada su kompanije podobne da koriste etiketu PEFC na svojim proizvodima i marketingu proizvoda kako bi istakli odgovornu nabavku sirovina.

ENplus®

ENplus® sertifikacija je osnovana 2011. godine. Prvobitno dizajniran od strane Deutsches Pelletinstitut, ENplus® je uveo kvalitetne klase i jače zahtjeve za one postavljene prema evropskim i međunarodnim standardima. Djelimično zahvaljujući aktivnoj podršci evropskih partnera, ENplus® je brzo postao poznata sertifikacija u Evropi i šire. Njegov uspjeh je u velikoj mjeri doprinio potrebnoj harmonizaciji i standardizaciji tržišta peleta.

Drvene pelete su se pojavile tokom naftne krize sedamdesetih godina prošlog vijeka, kada je potražnja bila snažna za alternative fosilnim gorivima. Ipak, sve do devedesetih godina prošlog vijeka, usred sve većih zabrinutosti oko životne sredine, drvne pelete su smatrane pouzdanim alternativnim izvorima energije u Evropi. Od tada, proizvodnja i potrošnja su stalno rasle i drvene pelete se zaista smatraju vrhunskim obnovljivim gorivom.ENplus tako obezbeđuje efikasno grijanje sa niskim emisijama i bez problema.

ENplus® je danas vodeća svjetska sertifikaciona šema za kvalitet peleta, proizvedena i trgovana od skoro 900 kompanija iz preko 45 zemalja.

EUTR

Uredba o drvetu (engl. Timber Regulation No. 995/2010) je pravni dokument EU koji je usvojen 20.10.2010. godine (Prilog 1). Uredba je napisana po uzoru na amandman na Lacijev zakon (engl. Lacey act) iz SAD kojim se štite biljne i životinjske vrste od nezakonitog sakupljanja, transporta i trgovine (Brack i Bruckell, 2011). Ovom uredbom se reguliše uvoz drveta i drvnih proizvoda na tržište EU. Drugim riječima, uredbom se propisuju obaveze pravnih ili fizičkih lica, odnosno operatera (engl. operators) koja prva plasiraju drvo i drvne proizvode na EU tržište. Operateri su dužni da dokažu legalnost proizvoda koji su predmet uvoza na tržište EU putem sistema dužne pažnje (engl. due dilligence system) kao osnovnog mehanizma kontrole legalnosti drveta propisanog ovom uredbom. Uredba je stupila na snagu 03.03.2013. godine, dok su države članice bile obavezne da do 03.06.2012. godine imenuju nadležna tijela (engl. competent authorities) zadužena za kontrolu njenog provođenja.

Države članice EU su dužne da odaberu nacionalna nadležna tijela za provođenje EUTR-a koja posjeduju neophodne kapacitete za dodijeljene dužnosti6. U većini država članica EU, funkcija nacionalnih nadležnih tijela je povjerena ministarstvima zaduženim za sektor šumarstva ili zaštite okoliša. Nadležna tijela imaju dvostruku ulogu koja se ogleda u provjeri poštivanja EUTR od strane organizacija za nadzor i od strane EU operatera i trgovaca. Nadležna tijela kontrolišu rad organizacija za nadzor. U slučaju da uoče nepravilnosti u radu organizacija za nadzor dužne su obavijestiti Komisiju. U konačnici, Komisija može povući odluku o priznanju organizacije za nadzor kada se utvrdi da ista ne ispunjava EUTR-om propisane dužnosti.

Najvažniji akteri u lancu distribucije proizvoda od drveta na EU tržištu su operateri, koji u smislu ove Uredbe predstavljaju bilo koje fizičko ili pravno lice koje prvo plasira drvo ili proizvode od drveta na EU tržište. To su oni subjekti koji prvi uvoze proizvode od drveta na EU tržište, koji do sada nisu bili razmjenjivani na ovom tržištu, ili oni subjekti koji prvi posječeno drvo na teritoriji EU država stavljaju u promet. Dakle, propisi EUTR se odnose i na poslovne sisteme šumarstva u EU koji vrše sječu i posječeno drvo plasiraju na EU tržište

U Uredbi o drvetu „plasiranje na tržište“ je definisano kao prvo plasiranje drveta i drvnih proizvoda na tržište EU, neovisno o načinu prodaje, njihove namjene (za distribuciju ili korištenje u komercijalne svrhe), besplatno ili uz novčanu naknadu. Proizvodi koji se distribuiraju na tržište EU mogu biti uvezeni izvan EU ili proizvedeni na teritoriji država članica. Uredbom je „zemlja porijekla“ definisana kao država ili teritorija (niža administrativna jedinica/region) u kojoj je posječeno drvo koje se kao poluproizvod plasira na tržište EU ili drvo od kojeg je napravljen proizvod koji se plasira na tržište EU. EUTR od operatera zahtjeva poštivanje sljedećih aspekata:

 • Zabrana plasmana drveta ili proizvoda od drveta koji imaju ilegalan karakter.
 • Obaveza uspostavljanja, održavanja i redovitog ocjenjivanja sistema dužne pažnje.
 • Sankcionisanje u slučaju kršenja propisa EUTR-a.

Da bi se implementirali propisi EUTR-a, EU operateri su dužni voditi računa o tome kakav tip proizvoda plasiraju na tržište i dokazati da proizvodi koje oni plasiraju potiču od legalno posječenog drveta. U cilju ispunjavanja ovih propisa, operateri su obavezni da primjenjuju posebno dizajniran sistem za nadzor koji im omogućava potpunu dostupnost informacija o tipu proizvoda koji plasiraju na EU tržište. U pitanju je tzv. sistem dužne pažnje (engl. due diligence system – DDS) koji je u ovoj Uredbi definisan kao obavezan za operatere koji prvi plasiraju proizvode od drveta na EU tržište. EU komisija sistem dužne pažnje opisuje kao skup procedura, mjera i metoda čija je upotreba djelotvorna i dokumentovana, a primjenjuje se u cilju omogućavanja kontinuirane kontrole poslovnih procesa. Uobičajen pristup za uspostavu sistema dužne pažnje je u velikoj mjeri sličan pristupu prilikom uvođenja sistema za upravljanje kvalitetom. S tim u vezi se preporučuje da osnova za uspostavu sistema dužne pažnje bude interni „Priručnik za primjenu sistema dužne pažnje“ u kome je sadržan opis procedura i mjera kojima će se osigurati poštivanje EUTR odredbi.

Detalji sistema dužne pažnje zavise od složenosti poslovnih aktivnosti samih operatera, ali bez obzira na to sistem dužne pažnje mora sadržavati sljedeće mjere:

 • Mjere za ispunjenje opštih zahtjeva EUTR-a koje se odnose na iskazivanje jasne opredijeljenosti da se u poslovanju koristi samo drvo iz legalnih izvora.
 • Mjere za osiguranje pristupa informacijama  o lancu snabdijevanja.
 • Mjere za provođenje procedura procjene rizika koje omogućavaju operateru da analizira i procjeni rizik stavljanja u promet drveta ili drvnih proizvoda ilegalnog porijekla.
 • Mjere za provođenje procedura kojima se smanjuje rizik stavljanja u promet drveta i drvnih proizvoda ilegalnog porijekla.